قصد بارداری

بی بی چک

بی بی چک چیست؟ بیبی چک برگه تستری است که با آغشته شدن به ادرار، می تواند میزان این هورمون بارداری را اندازه…